Vprašanja in odgovori, 27.1.2017

Vprašanje 6:
Kaj pomeni aktivno partnerstvo?
Odgovor:
Aktivno partnerstvo je partnerstvo, v katerem vsak izmed partnerjev aktivno sodeluje pri izvedbi operacije. Kar pomeni, da vsak izmed partnerjev izvaja aktivnosti znotraj operacije in s tem doprinaša k doseganju ciljev in kazalnikov operacije in s tem Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze. Vsak partner za izvajanje aktivnosti tudi sam finančno participira. Vrednost finančne udeležbe posameznega partnerja v aktivnem partnerstvu je v minimalnem obsegu vsaj 10% skupnih upravičenih stroškov.
******
58. člen uredbe CLLD določa, da v okviru operacij, ki se financirajo iz EKSRP partnerstvo pomeni skupino fizičnih in pravnih oseb, ki je sestavljena najmanj iz treh članov.


Vprašanje 7:
Kaj vse je lahko prispevek v naravi?
Odgovor:
Uredba CLLD določa:
Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 28. člen (upravičeni stroški)
(4) Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne sme presegati desetih odstotkov skupnih upravičenih stroškov za zadevno operacijo.
******
Evropska uredba 1303/2013/EU pravi:
Uredba 1303/2013/EU 69. člen
1. Prispevki v naravi v obliki zagotavljanja del, blaga, storitev, zemljišč in nepremičnin, za katere ni bilo opravljeno plačilo v gotovini, podprto z računi ali dokumenti enakovredne dokazne vrednosti, so lahko upravičeni, če pravila za upravičenost skladov ESI in programa to določajo in če so izpolnjena vsa naslednja merila:
(a) javna podpora, plačana operaciji, ki vključuje prispevke v naravi, ne presega skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi ob koncu operacije;
(b) vrednost, pripisana prispevkom v naravi, ne presega splošno priznanih vrednosti le teh na zadevnem trgu;
(c) vrednost prispevka in njegovo izročitev je mogoče neodvisno oceniti in preveriti;
(d) pri zagotavljanju zemljišč ali nepremičnin je mogoče plačilo v gotovini za namene najemne pogodbe, če nominalni letni znesek ne presega ene enote valute zadevne države članice;
(e) pri prispevkih v naravi v obliki neplačanega dela se vrednost navedenega dela opredeli ob upoštevanju preverjenega porabljenega časa ter stopnje nadomestila za enakovredno delo.
Vrednost zemljišč ali nepremičnin iz točke (d) prvega pododstavka tega odstavka mora potrditi neodvisni kvalificirani strokovnjak ali ustrezno pooblaščeni uradni organ in ne sme presegati meje iz točke (b) odstavka 3;SL L 347/376 Uradni list Evropske unije 20.12.2013
******
Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela lahko uveljavljajo fizične osebe ter pravne osebe, ki nimajo zaposlenih, ki bi opravile delo na projektu; npr. društva in zadruge, ki imajo člane, ki za organizacijo opravljajo prostovoljno delo, ki ni plačano.

Vprašanje 8:
Ali se moramo pri pridobivanju računov omejiti na Slovenijo, ali lahko pridobimo predračune tudi iz držav izven EU?
Odgovor:
Pri pridobivanju predračunov ni omejitev, od kod lahko/mora prihajati ponudnik. Ponudba mora biti prevedena v slovenski jezik, če original ni v slovenščini.
*********
64. člen uredbe CLLD določa
Če stroški niso določeni v predpisih
Pravilniku o katalogu stroškov in najvišjih priznanih vrednostih in Katalog stroškov  in najvišjih priznanih vrednosti,
in/ali 
Pravilniku o seznamu kmetijske in gozdarske mehanizacije ter katalog stroškov kmetijske in gozdarske mehanizacije,
mora upravičenec k vlogi priložiti tržno primerljive pisne ponudbe najmanj treh ponudnikov. Ponudbe so primerljive, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje, v katerem je navedel minimalne pogoje, ki jih mora neki izdelek oziroma storitev vsebovati, da je lahko izbran. Pri izračunu višine upravičenih stroškov se upošteva vrednost najugodnejše ponudbe.


Vprašanje 9:
Kdo je lahko vlagatelj vloge s predlogom operacije na javni poziv?
Odgovor:
Kot izhaja iz 3. odstavka točke 3.1 javnega poziva, morajo vlagatelji izpolnjevati naslednje pogoje:
- ima stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu)
- ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov, iz drugih javnih oziroma zasebnih virov).

Vprašanje 10:
Kupili smo zemljo v KRAJU V ENI OD OBČIN LAS HALOZE in XX hektara je zaraščeno in še nimamo stalnega prebivališča tam prijavljenega. Ali se lahko prijavimo na ta zadnji poziv?
Odgovor:
Glede na 3. odstavek točke 3.1 javnega poziva mora vlagatelj, ki je fizična oseba, imeti stalno prebivališče na območju LAS; v primeru LAS Haloze so to občine: Zavrč, Gorišnica, Cirkulane, Videm, Podlehnik, Žetale, Majšperk.