Vprašanja in odgovori, 31.1.2017


Vprašanje 11
Občina ima sprejeti proračun in načrt razvojnih programov za javni razpis za izbor operacij ciljev SLR iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.  V proračunu imamo enkrat premalo planiranih sredstev. Zagotovljena sredstva imamo planirane za  leto 2017, manjkajoči del pa bi uvrstili v proračun 2018, zato bomo vrednost uskladili  v proračunu in NRP do podaje zahtevka. Zanima nas ali prav razmišljamo.
Odgovor:
Občina lahko z rebalansom zagotovi manjkajoča sredstva oz. sredstva planira v proračunu v različnih letih. Skladno z ustnim odgovorom Koordinacijskim odborom CLLD mora občina zadnjo usklajeno verzijo NRP in izpis iz proračuna (v primeru odobrenega projekta) zagotoviti ob oddaji zahtevka.

Vprašanje 12
V operaciji bodo sodelovali tudi partnerji (društva). Zanima me ali v DIIP-u moramo prikazati tudi njihove vrednosti, istočasno pa me zanima ali moramo prikazati njihove vrednosti tudi v NRP Občine (oz. v proračunu).
Odgovor:
PRORAČUN: Proračun občine mora biti pripravljen skladno z zakonodajo.
DIIP: Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ mora občina v DIIP-u opredeliti okvirno finančno konstrukcijo posameznih variant z obvezno analizo o smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva (11., 12., 13. člen omenjene uredbe).

Vprašanje 13
Zanima me tudi kaj pomeni priporočena vrednost na kazalnik. Za ukrep U4 s kazalnikom št. novih produktov/storitev/oboje – 4 je priporočeno 20.000 EUR. Če občina kandidira z operacijo, iz katere bo razvidno, da so planirane vrednosti sofinanciranja npr. enkrat višje od priporočenih, kaj to pomeni za sofinanciranje takšne operacije.
Odgovor:
Vloge, ki bodo prispele, se bodo ocenjevale najprej po splošnih merilih in potem po specifičnih merilih skladno s 14. in 15. členom Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze, ki je sestavni del javnega poziva. Vloge se razvrščajo skladno s 16. členom Pravilnika o postopku izvedbe javnih pozivov pri LAS Haloze.
Sredstva se dodelijo po posameznem ukrepu do višine, ki je na razpolago pri posameznem ukrepu. Priporočene vrednosti na posamezni kazalnik so izračunane, kot razmerje med sredstvi, ki jih imamo na razpolago (opredeljeno v 11. in 16. poglavju Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze) za posamezni ukrep in višino kazalnika, ki ga moramo s temi sredstvi doseči. Merila sledijo načelom, da vloge, ki dosežejo iste kazalnike z nižjimi-racionalnejšimi sredstvi so boljše ocenjene.

Vprašanje 14
Zanimamo se za prijavo na javni poziv in sicer pod točko U6 Reaktivacija zaraščenih površin za ponovno kmetijsko rabo, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu.
Je lahko površina večja od enega hektarja? Mora biti površina samostojna ali je lahko že del pašnika (recimo, da bi tam, kjer že imamo pašnik, sosednjo parcelo očistili)
Odgovor:
Površina, ki je zaraščena in se bo očistila in dala v ponovno kmetijsko rabo, je lahko večja od enega hektarja.

Vprašanje 15
Zanimamo se za prijavo na javni poziv in sicer pod točko U6
Je potrebno pri vlogi oddati številko GERKa oz. parcele?
Odgovor:
V vlogi je potrebno točno napisati, na kateri parcelni številki se bo aktivnost izvajala. Izpolnite prilogo št. 3 - Izjava o naložbah vlagatelja in partnerjev.
Po zaključku operacije je potrebno še najmanj 5 let zagotavljati kmetijsko rabo zemljišča.

Vprašanje 16
Kaj je kmetija fizična oseba ali pravna?
Odgovor:
Kmetijsko gospodarstvo je po  Zakonu o kmetijstvu (ZKme-1) organizacijsko in poslovno zaokrožena gospodarska celota, ki obsega eno ali več proizvodnih enot, se ukvarja s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ima enotno vodstvo, naslov ali sedež, ime ali firmo.
Kmetijsko gospodarstvo je lahko organizirano kot:
pravna oseba,
samostojni podjetnik posameznik,
kmetija, ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri čemer se za kmetijo šteje tudi čebelarka ali čebelar, ki ni samostojni podjetnik posameznik,
kmetijsko gospodarstvo – skupni pašnik,
kmetijsko gospodarstvo – planina.
Več informacij najdete tukaj.

Vprašanje 17 
Ali sem lahko v enem prijavljenem razpisu vodja projekta ter pri drugem projektu napisan kot član?
Odgovor:
Na spletni strani LAS Haloze www.haloze.org je bil objavljen popravek št. 1, v katerem piše, da lahko en vlagatelj odda na javni poziv eno samostojno vlogo in hkrati sodeluje kot partner še v dveh partnerskih projektih.

Vprašanje 18
Ali je bolje, da se na nov projekt, zagon start-up podjetja recimo, ki bi služil vzpostavitvi xxxxxxxx, prijavi obstoječ s.p., ki je registriran in deluje v Halozah, ali je bolje, da se prijavi na razpis brez takšnega zaledja - torej, kot fizična oseba, ki bi ustanovila start-up.
Odgovor:
Pri snovanju projekta je potrebno najprej opredeliti, kaj želite s svojo idejo doseči, kateremu cilju in kazalniku sledite (poglejte kazalnike, ki so opredeljeni v 9. poglavju Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 (SLR)). Glede na prevladujoče aktivnosti in kazalnike, ki jih boste dosegli, nato izberite ukrep na katerega se boste prijavili. Podrobnejši opis aktivnosti, ki smo jih predvideli v posameznem ukrepu pa najdete v  poglavju 11 SLR.

Vprašanje 19
Kaj menite o takšnem start-up-u (sestavljamo ekipo izredno primernih ljudi za vzpostavitev kaj podobnega)?
Odgovor:
Pri odločanju, kdo bo vlagatelj oziroma nosilec operacije, premislite o izpolnjevanju pogojev za prijavo, ki so navedeni v 3. odstavku točke 3.1 javnega poziva.

Vprašanje 20
Na Tematskem področju 2 (razvoj osnovnih storitev) s ciljem 2.1. vzpostavitev rekreacijske infrastrukture  je naveden kazalnik št. novih produktov v funkciji trženja . Zanima nas ali v projektu moramo prikazati, da eden izmed partnerjev mora »npr. xxxxxxxx« po zaključku projekta  tržiti- zaračunavati ali je dovolj, da se objekt da  v upravljanje npr. društvu ali pa z njim upravlja sama občina in ponuja prostor z napravami brezplačno.
Odgovor:
Pri načrtovanju operacije je pomembno, da se opredelijo naslednja razmerja:
- kdo bo lastnik oziroma investitor produkta,
- kdo bo upravljal s produktom,
- kdo bo odgovoren za produkt in kdo bo skrbel za vzdrževanje (tudi zavarovanje v primeru nezgod), saj je potrebno upoštevati obveznosti po izplačilu podpore, kot je opredeljeno v 49. členu Uredbe CLLD, da se naložba uporablja za isti namen še 5 let po izplačilu.
Pomembno je tudi, da bo novi produkt vključen v širšo ponudbo občine oziroma območja LAS Haloze in bo pomenil dodano vrednost na območju, kar opredelite v točki B 12 prijavnega obrazca.
Upoštevati je potrebno področno zakonodajo.